I. Tổng quan xã Bàu Cạn

II. Tiềm năng kinh tế: Bàu cạn thuộc vùng công nghiệp đô thị dịch vụ – nông nghiệp CNC.

III. Các tuyến đường chính xã Bàu Cạn.

– Đường Bàu Cạn

– Đường Phước Bình – Bình An (Bàu Cạn – Tân HIệp )

– Đường Liên 3 Xã

– Đường Ấp 2, suối trầu.

-Đường ĐT 770B

1. Đường Bàu Cạn

2. Đường Phước Bình – Bình An (Bàu Cạn – Tân Hiệp )

3. Đường Liên 3 Xã

4. Đường Ấp 2, suối trầu.

5. Đường ĐT 770B

IV. Tiềm năng kinh tế

Khu công nghiệp Bàu Cạn – Tân Hiệp: 2,627 ha

Bài viết liên quan